Skip to content

Jogszabályok

A TÁRSASHÁZ MŰKÖDÉSÉT ALAPVETŐEN MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK

 • 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról (Tht.)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemaróról (Szja)
 • 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről • 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.)
 • 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
 • 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről
 • 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

A TÁRSASHÁZ GAZDÁLKODÁSÁT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYOK

 • 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról
 • 12/2001. (I 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról
 • 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 1990. évi C. törvény a helyi adókról
 • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

A TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYOK

 • 1996 évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és a tűzoltóságról (Ttv.).
 • 1997 évi LXXVIII törvény az épített környezet alakításáról, és védelméről.
 • 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról.
 • 2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről
 • 253/1997 (XII.20) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről.
 • 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról.
 • 30/1996 ( XII.6 ) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről.
 • 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
 • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 • 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól
 • 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól.
 • 62/2011. (XII.29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól.
 • 19/2012 (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki- biztonsági felülvizsgálatáról.
 • 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről
 • 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól
 • 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)
 • 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről
 • 73/2015. (XII. 21.) BM rendelet a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól
 • 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról

A TÁRSASHÁZI EGYÜTTÉLÉST ÉRINTŐ JOGSZABÁLYOK

 • 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 • 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
 • 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
 • 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
 • 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
 • 2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről
 • 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
 • 1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről
 • 14/1992. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzői díjszabásról
 • 1993. évi LIII. törvény a bírósági végrehattásról
 • 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
 • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
 • 2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól

A TÁRSASHÁZ „EGYEDISÉGE” SZERINT ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK

 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
 • 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
 • 189/1998. (XI.23.) Kormányrendelet a központi fűtésről, és melegvíz-szolgáltatásról
 • 2008. évi LXVII. Törvény a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről
 • 1993. évi LXXVII. törvény a lakások, és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról…